Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.dejsidohrbu.cz, jehož provozovatelem je společnost LUKR CZ a.s., IČ: 25212541, se sídlem Pallova 44/12, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1227 (dále jen "prodávající"). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z produkce prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
a) Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.dejsidohrbu.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

b) Objednávka kupujícího se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce.
Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen "kupní smlouva") je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu 2.1. výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy tímto způsobem.

c) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

3. Balení
Objednané zboží je zabaleno tak, aby se zabránilo jeho poškození při přepravě. K balení jsou použity kartony, ochranné folie a další běžně dostupné balicí prostředky. Zboží je v kartonu zajištěno proti pohybu. V případě větší hmotnosti je zásilka odeslána na paletě.

4. Distribuce
a) Osobní odběr
V případě výhodnosti může Kupující zvolit osobní odběr a může si objednané zboží bez jakékoliv přirážky vyzvednout na adrese naší firmy:
LUKR CZ a.s.
Pallova ul. 12
301 12 Plzeň
Odběr je možno realizovat od pondělí do pátku, v době od 7.00 - 15,30 hod. Ve zvláštním případě lze datum a čas odběru dohodnout předem na telefonu +420 377 994 144.

b) Distribuce - přepravcem
Distribuce je zajišťována Českou poštou nebo jinými přepravními společnostmi. Kupující má možnost si přepravce určit v objednávce. U zboží, kde jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu přepravy, může prodávající přepravu vybrat podle svého uvážení. O případné změně upozorní kupujícího v potvrzení objednávky. Na Slovensko je možné zboží zasílat na dobírku, ceny poštovného se však liší od vnitrostátní přepravy a jsou vždy řešeny individuálně dle objednaného zboží.

5. Platební podmínky
Platba se uskuteční:
Dobírkou
Hotově při převzetí zboží
Převodem na účet prodávajícího (na zálohovou fakturu)
Složením na účet prodávajícího (na zálohovou fakturu)

6. Dodací podmínky
a) Zboží je dodáváno do 14 dnů od objednání, není-li výslovně uvedeno jinak.

b) V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky dle 2.2. podmínek. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí.

c) V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. V případě, že do 7 pracovních dnů od zaregistrování objednávky nebude připsána daná částka na účet prodávajícího, vyhrazuje si prodávající stornovat tuto objednávku bez náhrady a upozornění.

d) Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

e) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

f) V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly. V tomto případě uloží prodávající zboží v místě svého sídla a vyzve písemně kupujícího, aby si zboží vyzvedl osobně v místě jeho uložení. Kupující je v tomto případě povinen hradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč denně za 1 ks objednaného zboží.

g) Společně se zbožím předává prodávající kupujícímu i originál daňového dokladu o prodeji objednaného zboží.

h) Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

7. Záruka, vady zboží, reklamace
a) Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. V případě jakýchkoli nedostatků týkajících se přepravované zásilky je kupující povinnen s přepravcem sepsat reklamační zápis a nebo zásilku nepřebírat. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu písemně na adresu:
LUKR CZ a.s.
Dejsidohrbu.cz
Pallova 12
301 12 Plzeň
eventuálně telefonicky na číslo +420 377 994 144, e-mailem obchod@dejsidohrbu.cz

b) Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží nejdéle do 5-ti dnů od převzetí. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

c) Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

d) Na uvedené zboží se vztahuje minimální záruční doba 24 měsíců, mimo těsnící prvky, na tyto poskytujeme záruku 6 měsíců. V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, máte zákonné právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním. Jak zboží vrátit krok po kroku:
aa) Upozorněte na tento fakt emailem, případně volejte +420 377 994 144.
bb) Zboží musí být doručeno spolu s originálním balením, které je v tomto případě součástí zboží. Nevztahuje se na případné další krabice, ve kterých může být originální balení vloženo pro účely přepravy.
cc) Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla firmy. Zboží neposílejte s platbou na dobírku. Peníze budou vráceny na účet kupujícího po fyzické kontrole zboží.
dd) Neprodleně Vám budou vráceny peníze v plné výši ceny výrobku.
ee) Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu sídla firmy jdou na vrub zasílajícího.
Pokud budete zboží vracet, budeme se snažit najít společně uspokojivé řešení.

8. Bezpečnost dat, shromažďování osobních informací, bezpečnost plateb
Chcete-li se dozvědět více o způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany dat o našich zákaznících, o shromažďování jejich osobních informací a o zajištění bezpečnosti plateb, čtěte samostatný dokument Bezpečnost a ochrana dat.

9. Závěrečná ustanovení
a) Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro kupní smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné prodávajícím na www.gastroserver.cz v den odeslání objednávky kupujícím dle 2.1.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

c) S návštěvou internetových stránek www.dejsidohrbu.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.
d) Kupní smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a je přístupná oběma smluvním stranám na základě předchozí písemné žádosti v sídle Prodávajícího na adrese Pallova 12, Plzeň.

e) Internetový obchod www.dejsidohrbu.cz je určen pro koncové spotřebitele, maloobchodní a velkoobchodní partnery. Pro jednotlivé skupiny odběratelů poskytujeme odlišné cenové a platební podmínky. Zákazníci mohou být fyzické osoby, organizace, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny, či právnické osoby.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací